Декларация за предоставяне на лични данни

ИНФОРМАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ за обработка на предоставени лични данни

Във връзка с Вашата заявка за кандидатстване и получаване на кредит от ПРОФИ КРЕДИТ Ви предоставяме следната информация:
1. Администратор на лични данни е “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” № 49, бл. 53Е, вх. В, ет. 7, имейл: proficredit@proficredit.bg, вписано като администратор на лични данни с Удостоверение от КЗЛД № 0039058 от 07.03.2008 г., по-нататък само Дружеството.
2. Контактите на длъжностното лице по защита на личните данни са: имейл: dataprotection@proficredit.bg; 070017011, адрес: гр. София, бул. „България” № 49, бл. 53Е, вх. В, ет. 7.
3. Предоставените от Вас три имена, телефон и имейл адрес представляват лични данни. Тези лични данни Дружеството ще обработи с цел последващ контакт за уточняване запитването Ви за кредит, както и за маркетингово предлагане на продукти и услуги (директен маркетинг) от страна на Дружеството на който и да е предоставен от Вас адрес за комуникация, за извършване на пазарни проучвания, за отчитане на степента на удовлетвореност от качеството на предоставените услуги и провежданата от Дружеството дейност, включително в случай, че не се стигне до кандидатстване или сключване на договор за потребителски кредит. В случай че се стигне до кандидатстване за кредит и това е осъществено по телефона, вашите лични данни и предоставените такива в телефонния разговор ще бъдат обработени с цел извършване на предварително проучване и оценка на кредитоспособността с оглед преценка на риска при предоставяне на кредит чрез справка в Централния кредитен регистър и чрез справка от НОИ за наличните в информационната им система данни за доходите Ви и за извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни, за която овластявате Дружеството да действа като пълномощник по смисъла на ЗЗЛД. За изпълнение на същата цел ще бъдат проверени достоверността и актуалността на предоставените от Вас данни посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, справки в специализирани организации, кредитни бюра и регистри, като но не само системата на МВР, работодатели и други източници, ако това е необходимо за осъществяване на
тази цел.
4. Вашите лични данни ще бъдат предоставени на служители/ сътрудници/ партньори на Дружеството/ държавни институции за осъществяване на горепосочените цели за обработка. Личните Ви данни ще бъдат обработвани само от лица, оправомощени да ги обработват и от физически и/или юридически лица със статут „обработващ личните данни“ по силата на нареждане или възлагане от страна на Дружеството. При
обработката на личните данни получателите на личните данни може да възложат тяхното обработване на лица, оправомощени да ги обработват или на други такива със статут „обработващ лични данни“.
5. Вашите лични данни ще съхраняваме и обработваме съгласно тази декларация за период от 5 (пет) години от тяхното предоставяне на Дружеството, като в този срок считаме, че ще се постигнат целите за обработката на личните данни.
6. Вашите права във връзка с обработката на лични данни са: право на преносимост и достъп до личните Ви данни. Може да поискате тяхното коригиране, ограничаване и изтриване. Имате право да възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, да оттеглите съгласието си и да подавате жалба до Комисията за защита на лични данни.
7. Предоставянето на лични данни е доброволно с оглед Вашето запитване за кредит и бъдещо кандидатстване, като евентуалният Ви отказ от предоставяне на лични данни ще означава отказ от кандидатстване. Можете да оттеглите съгласието си с обработката на личните данни, освен ако е налице друго законно основание за продължаване на обработката на всички или част от отнасящите се до Вас личните данни.

С поставяне на отметка в полето „съгласен съм с декларацията за предоставяне на лични данни“ давате Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и при условията на настоящата декларация.