Facebook Pixel

Кога изтегления от вас кредит се превръща в предварително изискуем и какви са последиците?

Какво ознавача предсточно изискуем кредит и как да се справите, ако сте поставени в такава ситуация, научете в тази статия


 
Всеки договор за кредит, без заначение дали е сключен с банкова или небанкова финансова институция има т.нар. „клауза за предсрочна изискуемост”. Бъдете много внимателни, когато подписвате договора и се уверете, че сте разбрали добре условията в тази клауза, за да нямате неприятни изненади в бъдеще. В тази статия ще се опитам да обобщим за какво да внимавате при подобна клауза:

Кога кредитът може да бъде обявен за предсрочно изискуем?

Най-често тази клауза гласи, че кредитната институция има право да обяви заема ви за предсрочно изискуем в случай, че сте забавили или пропуснали определен брой вноски по погасяването му. Това означава, че от вас ще се изиска да изплатите цялата сума по кредита преди изтичането на уговорения срок и то наведнъж, заради забавянето. Същестуват обаче и други причини, които могат да доведат до обявяване на взимането за предсрочно изискуемо. Подобни могат да бъдат:
 • Забавяне на плащане на сума към институцията, която е различна от месечната вноска по кредита. Тези пари обаче все пак трябва да са свързани с договора за кредит, а не произтичащи от някакво друго отношение между вас и институцията.
 • Подаване на грешна информация като, например, грешен адрес, грешна месторабота или друг вид лични данни.
 • Ако не информирате кредитната институция, че е настъпила промяна в личните ви данни.
 • В случай, че срещу вас започне изпълнително дело или са ви наложени обезпечителни мерки.
 • При нередовно плащане на битови сметки.
 • В случай, че кредитната институция разбере, че дарявате ваше имущество, обезпечавате чужд дълг, отпускате кредит на някого или вземате друг паричен заем от трето лице.
 • В случай, че починете или сте поставен под пълно/ограничено запрещение, то кредитът ви може да се превърне в предсрочно изискуем.

Как кредитната институция може да обяви кредита за предсрочно изикуем и да си потърси дължимото?

Законът за кредитните институции постановява, че задължението може да бъде обявено за предсрочно изискуемо само с изрично съобщение до длъжника, отправено по реда, уговорен в договора. То трябва да бъде връчено на длужника лично и банковата институция или кредитната компания трябва да може да предостави реални доказателства (нотариална покана, обратна разписка или друго), че е уведомила длъжника за всички законови действия, които ще бъдат предприети срещу него.

За да е валидно, уведомлението за изискуемост трябва да бъде изготвено в писмена форма и да съдържа точно определени данни, които включват:
 • данни на кредитора и длъжника;
 • подробни данни за договора на кредита;
 • дължимия размер на заема;
 • причината за налагане на предсрочна изискуемост;
 • размерът, броя и падежа на вноските, които не са погасени.
Ако поради някаква причина длъжникът не приеме уведомлението, кредитната институция не може да започне процедурата по събиране на вземанията си.

Какви действия може да предприеме кредиторът, за да събере дължимата му сума?

Най-общо казано, съществуват два варианта за действие, които кредиторът може да предприеме. Единият е да потърси доброволно плащане от длъжника, а другия е да прибегне до събиране на неплатените задължения по съдебен ред. Важно е да знаете, че кредиторът може да прибегне до събиране на задълженията по съдебен път без преди това да е търсил вариант за доброволно плащане.

Ако кредитната институция предприеме действия срещу вас заради неплащане на кредита, то тя е в правото си да се възползва от облекчена процедура по събиране на просрочията.

Какво се случва, ако имате поръчител?

Ако не сте коректен платец, то вашите задължения се прехвърлят към поръчителя. Ако банковата или небанковата финансова организация не предяви претенции към поръчителя в шест месечен срок, то поръчителя се освобождава от отговорност. В случай обаче, че той плати дължимата сума вместо вас, на свой ред той става ваш кредитор, на когото следва да изплатите дължимата сума.
 
Четете внимателно изискванията в договора си, дори повече от веднъж след като сте го подписали. Винаги може да откриете клауза, която сте подценили първоначално.