Facebook Pixel

Застраховка онкологични заболявания УНИКА с теб

„УНИКА с теб“ е застрахователен продукт, който ти осигурява финансово обезпечаване под формата на еднократно изплатена фиксирана сума при окончателно диагностициране на злокачествено новообразувание и ползване на услугата „Второ медицинско мнение“, гарантиращо застрахователна защита и професионално лекарско мнение онлайн от първокласни водещи световноизвестни медицински клиники и онколози.
 

Защо застраховка "Уника с теб"?

 • Видове застраховка: Индивидуална
 • Бързо и лесно сключване
 • Изплащане на фиксирана парична сума при окончателно диагностициране на злокачествено новообразувание
 • Териториално покритие за целия свят
 • Сигурност и спокойствие за твоето утре
 • „Второ медицинско мнение“ се реализира чрез съвместно партньорство между застрахователна компания „УНИКА Живот“ и реномираната американска компания MediGuide, която предоставя медицински услуги от водещи клиники по цял свят като Harvard Medical School Teaching Hospitals и London’s King College Hospital, специализирани в диагностицирането и лечението на различни заболявания.

 

Покритие и предимства


 Изплащане на фиксирана парична сума при окончателно диагностициране на рак

 Второ медицинско мнение от първокласни световни лекари в областта

 Годишно изплащане на премия

 Териториално покритие за цял свят

 Изцяло онлайн сключване
Информационен документ за застрахователния продукт
Заболявания, подлежащи на второ медицинско мнение

 
Преддоговорна информация
Преди да сключите застраховката е необходимо да се запознаете с преддоговорната информация по чл. 325 от Кодекса за застраховането.
 • ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е застрахователен агент, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 49, бл. 53 Е, вх. В
 • ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните агенти по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор. Регистърът е достъпен и на официалната интернет страница на Комисията за финансов надзор - www.fsc.bg
 • ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД, пряко или чрез свързани лица, не притежава повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или капитала на застраховател. 
 • Застраховател или предприятие майка на застраховател, пряко или чрез свързани лица, не притежава повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или капитала на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД.
 • Ползвателите на застрахователни услуги и другите заинтересовани лица могат да подават жалби  срещу ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД като застрахователен агент на адреса на агента, посочен по-горе, както  и чрез попълване на електронна форма, достъпна на https://proficredit.bg/oplakvaniya/
 • Ползвателите на застрахователни услуги и другите заинтересовани лица могат да подават жалби пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, съобразно действащото българско законодателство.  Извънсъдебно уреждане на спорове се извършва чрез подаване на жалба пред ЗК „УНИКА Живот“ АД (правилата за разглеждане на жалби са достъпни на www.uniqa.bg), както и по другите разрешени от българското законодателство способи за извънсъдебно разрешаване на спорове. 
 • ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД има договорно задължение да извършва застрахователно посредничество за ЗК „УНИКА Живот“ АД и ЗК „УНИКА“ АД. В тази връзка ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД не предоставя съвет по чл. 325а, ал. 5 КЗ относно предложения застрахователен продукт.
 • ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД действа от името и за сметката на ЗК „УНИКА Живот“ АД и получава комисиона за застрахователното агентство, която е включена в застрахователната премия и се формира в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховане. Независимо от вида на комисиона качеството на предложената услуга не се променя.